Słownik pojęć lotniczych

adult
osoba powyżej 16 roku życia, która może podróżować sama bez opieki
bagaż
oznacza przedmioty i rzeczy osobiste pasażera, które są mu niezbędne lub przydatne do noszenia, używania, wygody i komfortu w związku z odbywaną przez niego podróżą. Jeżeli inaczej nie zaznaczono, obejmuje bagaż rejestrowany i nierejestrowany
bagaż nierejestrowany
jest przewożony pod opieką pasażera w kabinie pasażerskiej
bagaż rejestrowany
bagaż znajdujący się pod opieką przewoźnika, na przewóz którego przewoźnik wystawił kwit bagażowy
bilet
oznacza ważny dokument uprawniający do przewozu lub coś równoważnego w formie innej niż papierowa, w tym w formie elektronicznej, wydany lub autoryzowany przez przewoźnika lotniczego lub jego autoryzowanego przedstawiciela uprawniający do przelotu samolotem na określonej trasie. Zawarte są w nim warunki umowy, informacje dotyczące podróży lotniczej oraz odcinki lotu i odcinek dla pasażera. Coraz popularniejszą formą biletu lotniczego staje się etix - czyli bilet elektroniczny. Podczas rezerwacji otrzymujemy kod, który podajemy podczas odprawy. Wszystkie tanie linie lotnicze korzystają tylko i wyłącznie z biletów elektronicznych, jednak coraz częściej także tradycyjni przewoźnicy oferują etix
bilet elektroniczny
oznacza wystawione na podstawie bazy danych przewoźnika potwierdzenie opłaconej podróży (trasy) dla pasażera, wraz z elektronicznymi odcinkami lotu oraz jeżeli ma to zastosowanie – z kartą wstępu na pokład samolotu, którego dowodem jest „ Electronic Ticket Passenger Itinerary Receipt”
bilet łączny
bilet wystawiony pasażerowi w połączeniu z innym biletem lub biletami, z którymi razem stanowi jedną umowę o przewóz w ramach jednej rezerwacji
check-in
punkt odprawy biletowo - bagażowej na lotnisku, do którego zgłasza się każdy podróżny przed rejsem. Tutaj podróżny nadaje bagaż rejestrowany i otrzymuje kartę pokładową
child
dziecko w wieku 2-12 lat, często uprawnione do zniżek w niektórych liniach lotniczych
code share
tak zwane rejsy code share oznaczają, że pomiędzy co najmniej dwiema liniami lotniczymi została zawarta umowa o współdzielenie kodu w ramach której linie wspólnie obsługują ten sam rejs. Bilet na miejsce w samolocie może zostać sprzedany przez linię lotniczą A, która powierza obsługę rejsu innej linii lotniczej B w ramach innego numeru lub kodu rejsu. Jeżeli linia lotnicza A zawarła umowę code share z linią B, wówczas na bilecie linii A może znajdować się adnotacja, że rejs jest obsługiwany przez linię B. W obrębie UE wspólne kody stanowią ważny składnik rejsów i mają wpływ na prawo do odszkodowania zgodnie z rozporządzeniem 261/2004/WE (np. w przypadku opóźnienia powyżej trzech godzin dla lotów do UE ważne jest, aby operatorem był przewoźnik z kraju UE).
czarter
specjalne rejsy oferowane przez linie lotnicze (zwykle w sezonie letnim) na przeloty do znanych miejscowości turystycznych. Miejsca na takie połączenia sprzedawane są zazwyczaj tylko biurach podróży
downgrading
obniżenie standardu podróży, czyli zmiana klasy przelotu na niższą
gate
nazwa wyjścia/bramki w hali odlotów, prowadzącego do konkretnych samolotów. Wyjścia posiadają oznaczenia literowo-cyfrowe np. G1
IATA
Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Lotniczych
karta pokładowa
papierowy dokument zezwalający na wejście na pokład. Znajdują się na niej informacje o numerze bramki (gate), do której powinien się zgłosić pasażer oraz o numerze miejsca w samolocie, które przydzielił mu przewoźnik – to najważniejsze, obok zakodowane dane m.in. o samym locie i klasie podróży. Karta pokładowa ma wielkość książeczki czekowej
konwencja
oznacza konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego: podpisaną w Montrealu 28 maja 1999 r. (Konwencja Montrealska), podpisaną w Warszawie 12 października 1929 roku (Konwencja Warszawska), w postaci pierwotnej (oryginalnej) lub ze zmianami wprowadzonymi Protokołem Haskim z 1955r. i/lub uzupełnieniami wprowadzonymi Konwencją Guadalajarską z 1961 r., w zależności od tego, która z tych dwóch konwencji ma zastosowanie, a w przypadku Konwencji Warszawskiej także od tego, czy również jej zmiany i/lub uzupełnienia będą miały zastosowanie do danego przewozu ze względu na jego trasę określoną w bilecie lub łącznie wystawionych biletach
kwit bagażowy
to te dane umieszczone w bilecie, które odnoszą się do przewozu rejestrowanego bagażu pasażera
lotnisko
(także: port lotniczy) obszar, na którym lądują, startują i manewrują statki powietrzne (samoloty, śmigłowce). W obrębie lotniska można wyróżnić część służącą technicznej obsłudze samolotów w czasie startów i lądowań: pasy startowe, drogi kołowania, hangary, wieża kontroli lotów, urządzenia naprowadzające, oraz część służącą obsłudze pasażerów, czyli terminale lotnicze
miejsce docelowe
(także lotnisko docelowe) oznacza miejsce lądowania określone na bilecie przedstawionym na stanowisku kontrolnym lub, w przypadku lotów łączonych, miejsce lądowania ostatniego lotu; alternatywne dostępne loty łączone nie są brane pod uwagę, jeżeli zachowany jest planowany czas przylotu
obsługujący przewoźnik
oznacza przewoźnika lotniczego wykonującego lub zamierzającego wykonać lot zgodnie z umową zawartą z pasażerem lub działającego w imieniu innej osoby, prawnej lub fizycznej, mającej umowę w tym pasażerem
odcinek dla pasażera
(lub potwierdzenie dla pasażera) oznacza tę część biletu wystawionego przez przewoźnika lub w jego imieniu, którą należy zachować
odcinek elektroniczny
oznacza elektroniczny odcinek lotu lub inny odpowiedni zapis w bazie danych przewoźnika
odcinek lotu
to część biletu oznaczona napisem "Upoważnia do przelotu" albo odcinek elektroniczny w przypadku biletu elektronicznego, w którym są podane punkty, między którymi pasażer jest uprawniony do przewozu
odmowa przyjęcia na pokład
oznacza odmowę przewozu pasażerów danym lotem, pomimo że stawili się oni do wejścia na pokład zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r, chyba że odmowa przyjęcia na pokład jest racjonalnie uzasadniona, w szczególności przyczynami związanymi ze zdrowiem, wymogami bezpieczeństwa lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi
odwołanie
oznacza nie odbycie się lotu, który był uprzednio planowany i na który zostało zarezerwowane przynajmniej jedno miejsce
opłata lotniskowa
opłaty uiszczane w momencie zakupu biletu lotniczego. Opłaty te mogą być nakładane przez odpowiednie władze państwowe lub inne władze albo zarządzającego lotniskiem, niezależnie od taryfy i opłat należnych przewoźnikowi.
osoba o ograniczonej możliwości poruszania się
oznacza każdą osobę, której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z transportu z powodu jakiejkolwiek fizycznej niepełnosprawności (zmysłowej lub ruchowej, stałej lub czasowej), upośledzenia umysłowego, wieku lub każdej innej przyczyny niepełnosprawności a której sytuacja wymaga specjalnej uwagi i przystosowania do potrzeb takiej osoby usług dostępnych dla wszystkich pasażerów
overbooking
tradycyjne linie lotnicze sprzedają zazwyczaj kilka biletów więcej niż miejsc w samolocie., gdyż często się zdarza, iż kilka osób nie stawia się na dany rejs. W sytuacji gdy jednak zabraknie miejsca dla pasażera mamy do czynienia z overbookingiem. Jeżeli pasażer nie poleci wybranym lotem, linia lotnicza musi zapewnić miejsce w następnym dostępnym rejsie oraz zaopiekować się pasażerem (zapewnić np. hotel)
pasażer
oznacza każdą osobę z wyjątkiem członków załogi, która za zgodą przewoźnika jest lub ma zostać przewieziona statkiem powietrznym na podstawie biletu lotniczego
potwierdzenie podróży
(ITINERARY RECEIPT) - oznacza dokument lub dokumenty stanowiące część biletu elektronicznego, zawierające nazwisko pasażera, oraz informacje dotyczące lotu i inne, wymagane przez właściwe przepisy prawa
program lojalnościowy
specjalna oferta przewoźnika polegająca na gromadzeniu punktów za odbyte loty. Poszczególni przewoźnicy posiadają własne programy lojalnościowe
przepisy przewoźnika
oznaczają regulacje dotyczące warunków przewozu, dostępne na stronie internetowej przewoźnika bądź inne udostępnione przed zawarciem umowy przewozu, obowiązujące w czasie podróży pasażera i regulujące przewóz pasażera i/lub bagażu, a także taryfy przewoźnika.
przewoźnik lotniczy
oznacza przedsiębiorstwo transportu lotniczego posiadające ważną licencję na prowadzenie działalności
przewoźnik wspólnotowy
oznacza przewoźnika lotniczego z ważną licencją na prowadzenie działalności wydaną przez Państwo Członkowskie zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie wydawania licencji przewoźnikom lotniczym
przywieszka bagażowa
oznacza kwit wydany przez przewoźnika lub w imieniu przewoźnika wyłącznie w celu identyfikacji bagażu rejestrowanego, którego zawieszka jest przymocowana do bagażu rejestrowanego, a część identyfikująca bagaż zostaje wręczona pasażerowi
rezerwacja
oznacza fakt posiadania przez pasażera biletu lub innego dowodu potwierdzającego, że rezerwacja została przyjęta i zarejestrowana przez przewoźnika lotniczego lub organizatora wycieczek
stopover
dłuższy niż 24 godziny przestój w punkcie przesiadkowym
tanie linie lotnicze
(także: niskokosztowe linie lotnicze, lowcost) linie lotnicze redukujące wszystkie zbędne koszty celem możliwości zaoferowania tanich biletów. Na pokładach linii niskokosztowej nie ma darmowych posiłków, jej samoloty lądują bardzo często na drugorzędnych lotniskach, linia taka nie wystawia papierowych biletów, a głównym kanałem dystrybucji biletów jest internet
taryfa
oznacza opublikowane taryfy wraz z postanowieniami o zakresie obowiązywania zgłoszone odpowiednim władzom, jeśli jest to wymagane. To cena biletu netto ustalana przez przewoźnika/linię lotniczą osobno dla danego połączenia. Każda taryfa posiada indywidualny kod literowo-numeryczny, a jej poziom wyrażany jest w walucie kraju rozpoczęcia podróży. Gdy płatność jest dokonana w walucie innej niż waluta, w której opublikowano taryfę - wysokość płatności oblicza się przy zastosowaniu bankowego kursu wymiany obowiązującego w dniu wystawienia biletu.
terminal
część lotniska z halą odlotów lub/i przylotów oraz z punktami odpraw pasażerów, poczekalniami, restauracjami, sklepami oraz punktami informacji turystycznej, wynajmu samochodów i przedstawicielstwami linii lotniczych. Zazwyczaj lotniska maja więcej niż jeden terminal – osobny dla rejsów krajowych, osobny dla rejsów europejskich oraz osobny dla tras dalekiego zasięgu
tranzyt
punkt przesiadkowy na trasie przelotu
uzgodnione miejsca zatrzymania
są to w rozumieniu konwencji i warunków przewozu miejsca, z wyjątkiem miejsca rozpoczęcia i docelowego miejsca zakończenia podróży, wymienione w bilecie lub w rozkładzie przewoźnika jako zaplanowane rozkładowo miejsca zatrzymania na trasie podróży pasażera