Regulamin

Internetowa Platforma Reklamacyjna do Rozwiązywania Sporów NICE FLIGHT jest prowadzona przez: FC Management Sp. z o. o., ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000462256, NIP: 9542743110, REGON 243261956, e-mail: kontakt@fcm.katowice.pl, w dalszej części Regulaminu zwanej: „FCM”.

SŁOWNICZEK:

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia będą rozumiane w następujący sposób:

Klient – osoba fizyczna, pasażer, w szczególności Klientem mogą być pracownicy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, pracownicy korporacji oraz członkowie organizacji pozarządowych posiadających umowy dwustronne na korzystanie z usług Internetowej Platformy Reklamacyjnej do Rozwiązywania Sporów NICE FLIGHT których stroną jest organizacja, korzystający z kodów rabatowych, Klienci biur podróży, które to biura podpisały umowy dwustronne z FCM i udzielają swoim Klientom kodów rabatowych na korzystanie z usług Platformy Niceflight.pl.

Link - inaczej hiper łącze – element nawigacyjny, który ułatwia przemieszczanie się pomiędzy dokumentami, bądź różnymi miejscami w tym samym dokumencie, lub też pomiędzy stronami internetowymi.

Rekompensata -  odszkodowanie lub zadośćuczynienie otrzymane od Przewoźnika wynikająca z wyroku sądowego lub decyzji innego upoważnionego organu lub zaoferowana przez Przewoźnika, jako ugoda, gest dobrej woli lub w inny sposób, wynikająca z wszelkich działań podjętych przez Klienta w związku z dochodzeniem Roszczenia, obejmującą także naprawienie szkody w formie rzeczowej lub każdej innej.

Przepisy dotyczące praw pasażera przewoźników lotniczych - regulacje prawne, konwencje, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, dyrektywy i inne, wydane na poziomie międzynarodowym, unijnym, krajowym lub regionalnym, które regulują kwestię praw pasażerów w przypadku opóźnienia lub odwołania rejsu, odmowy przyjęcia na pokład, zmiany klasy rezerwacji na niższą, utraty połączenia w tranzycie, zniszczenia, opóźnienia, zagubienia lub skradzenia bagażu, zwrotu biletu lub podatków, usługi posprzedażnej, odprawy, wejścia na pokład samolotu, usług na pokładzie samolotu, jakości posiłków, jakiejkolwiek formy dyskryminacji, podróży z dzieckiem i podróży ze zwierzęciem domowym.

Roszczenie - każde żądanie rekompensaty szkody skierowane przeciwko Przewoźnikowi zgodnie z przepisami dotyczącymi praw pasażera przewoźników lotniczych.

Użytkownik – Klient, który zawarł Umowę, posiadający Konto Użytkownika na Platformie NICE FLIGHT; osoba, która zaakceptowała niniejsze warunki umowy. 

Umowa - porozumienie pomiędzy Klientem i FCM zawarte z chwilą zaakceptowania niniejszych warunków Regulaminu  przez Klienta. FCM informuje, że Umowa może mieć charakter odpłatny.

Partner Umowy – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, korporacje, organizacje pozarządowe, biura podróży, kancelarie adwokackie lub kancelarie radców prawnych będące stroną w umowach dwustronnych z FCM, których przedmiotem jest korzystanie z usług Internetowej Platformy Reklamacyjnej do Rozwiązywania Sporów NICE FLIGHT lub pomoc prawna Klientom platformy.

Opłata – należność, którą Użytkownik jest zobowiązany ponieść na rzecz FCM by móc za pomocą Internetowej Platformy Reklamacyjnej do Rozwiązywania Sporów NICE FLIGHT, dochodzić swych Roszczeń. Wysokość należności określona jest w Regulaminie.

Pośrednik – osoba trzecia, która na podstawie umowy zawartej z FCM pośredniczy w płatności na zasadach określonych w regulaminie pośrednika.

Konto użytkownika - zbiór danych Użytkownika i uprawnień jemu przypisanych,  posiadające unikalną nazwę (login) i hasło umożliwiających realizowanie przedmiotu Umowy.

Płatność - zlecenie dokonania Opłaty  za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności (PayPal, Przelewy24.pl).

Reklamacja - działanie Użytkownika, w ramach  Konta Użytkownika, które ma na celu dochodzenie Roszczenia od Przewoźnika. Złożenie Reklamacji jest odpłatne.

Przewoźnik – przedsiębiorstwo które w zakresie swojej działalności organizuje przewóz lotniczy; linie lotnicze tradycyjne, czarterowe, tanie (tzw. low-costowe) a także operator lotu, organizator przewozu oraz inne podmioty świadczące usługi przewozu osób i bagażu.

Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Praw Pasażerów „Przyjazne Latanie” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 115, KRS: 0000459742.

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin korzystania z usług Internetowej Platformy Reklamacyjnej do Rozwiązywania Sporów NICE FLIGHT (dalej zwanej „Regulaminem”) FCM reguluje wzajemne prawa i obowiązki FCM oraz Klientów. 

2. Przedmiotem umowy, o której mowa w §1 ust. 1 jest udostępnienie Klientom i Partnerom Umowy usług Internetowej Platformy Reklamacyjnej do Rozwiązywania Sporów NICE FLIGHT przez FCM, umożliwiających w/w podmiotom samodzielne złożenie Reklamacji, bezpośrednio do grupy wskazanych Przewoźników oraz zarządzanie Reklamacjami. Platforma NICE FLIGHT nie jest uprawniona, ani zobowiązana do ingerowania w treść Reklamacji, poza przypadkami określonymi w niniejszym Regulaminie. Klient przyjmuje do wiadomości, że FCM udostępnia mu jedynie narzędzie do samodzielnego składania Reklamacji u właściwego Przewoźnika. FCM nie ponosi odpowiedzialności za nieuwzględnienie Reklamacji lub brak reakcji Przewoźnika na wysłaną Reklamację.

3. Do korzystania z Internetowej Platformy Reklamacyjnej do Rozwiązywania Sporów NICE FLIGHT, zaleca się wykorzystanie jednej z niżej wymienionych przeglądarek oraz ich innych wersji. Możliwe jest również korzystanie ze starszych wersji przeglądarek, jednak spółka FCM nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub zmieniony wygląd strony. Zalecane przeglądarki to:

a) Internet Explorer wersja 9.x i nowsza (system operacyjny Windows),

b) Mozilla Firefox wersja 2.6.x i nowsza (system operacyjny Windows, Mac OS X),

c) Safari wersja 5,x i nowsza (system operacyjny Mac OS X),

d) Google Chrome wersja 2.8.x i nowsza (system operacyjny Windows, Mac OS X),

e) Opera 1.5.x i nowsza (system operacyjny Windows).

4. Klient, przez akceptację postanowień Regulaminu, zobowiązuje się do powstrzymania się od jakiejkolwiek działalności mogącej wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Internetowej Platformy Reklamacyjnej do Rozwiązywania Sporów NICE FLIGHT, w szczególności do nieupoważnionej ingerencji w jej elementy techniczne oraz zawartości serwisu.

5. Zakazuje się przesyłania przez Klienta do FCM informacji oraz treści o charakterze bezprawnym, a także sprzecznych z przyjętymi zwyczajami oraz przy użyciu słów powszechnie uznanych za obelżywe.

6. Klient jest uprawniony do korzystania z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązuje się do korzystania z serwisu z uwzględnieniem zasad wyrażonych w Regulaminie, przepisach prawa w sposób uwzględniający dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego.

7. FCM zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępu do usług lub rozwiązania Umowy w przypadku, gdy Klient lub Partner Umowy:

a) wykorzystuje usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,

b) narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje, oraz powszechnie obowiązujące normy społeczne.

8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z własnych zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9. FCM nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta ze strony internetowej w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

10. FCM  przekazuje Reklamację Klienta Przewoźnikowi.

§2 Sposób zawarcia Umowy

1. Klient uprawniony jest do korzystania z usług, o których mowa w §1 ust. 2 Regulaminu, dostępnych poprzez stronę internetową, z zastrzeżeniem wymagań technicznych o jakich mowa w §1 ust 3 i ust. 4 Regulaminu.

2. Korzystanie z usług, o których mowa w §1 ust. 2 Regulaminu wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu przez Klienta. Akceptacja Regulaminu wyrażana jest poprzez zaznaczenie pola przy komunikacie „Akceptuję Regulamin usługi”, wprowadzenia danych użytkownika (w tym danych osobowych) niezbędnych do świadczenia danej usługi, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz uiszczenia Opłaty.

3. Uważa się, że moment zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w chwili wykonania czynności, o których mowa w §2 ust. 2 Regulaminu, po otrzymaniu informacji o przyjęciu Reklamacji przez Platformę NICE FLIGHT.

4. FCM jest upoważniona do przekazania Reklamacji Klienta do Przewoźnika.

5. FCM jest zobowiązana do przekazania informacji Klientowi o doręczeniu Reklamacji.

6. Przez zawarcie Umowy, Klient gwarantuje, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Klient zapewnia, że zgłoszenie Reklamacji nie zostało powierzone osobie trzeciej oraz że pomiędzy Klientem i Przewoźnikiem, w tym samym czasie, nie toczy się żaden spór dotyczący tego samego rejsu ani nie podjęto czynności w celu dochodzenia Roszczenia.

8. Użytkownik zapewnia, że dokonał opłat z własnego rachunku bankowego lub własnej karty kredytowej bądź opłata została uiszczona z rachunku lub karty kredytowej osoby, która wyraziła na to zgodę lub dokonał opłat za pomocą karty bankowej, którą ma prawo dysponować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

9. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Strony są uprawnione do rozwiązania Umowy za jednodniowym okresem wypowiedzenia w każdym czasie jej trwania.

§3 Warunki realizacji zamówienia

1. Aby skorzystać z usług Internetowej Platformy Reklamacyjnej do Rozwiązywania Sporów NICE FLIGHT, Klient zobowiązany jest do wypełniania Formularza Reklamacji znajdującego się pod odnośnikiem „Reklamacja” – „Nowa e-reklamacja”, a następnie:

a) W zakładce „Zdarzenie” należy wybrać rodzaj reklamowanego zdarzenia lub zdarzeń odpowiadający stanowi faktycznemu. NICE FLIGHT nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające ze sporządzenia Formularza Reklamacyjnego w sposób niezgodny ze stanem faktycznym, w szczególności jeśli Klient podał informacje nieodpowiadające rzeczywistości.

b) W zakładce „Opis” należy wypełnić informacje uzupełniające, które będą pomocne przy tworzeniu Formularza Reklamacji. W przypadku pozostawienia pustego pola przyjmuje się, że Klient wybrał opcję „Nie pamiętam, czy pojawiła się taka informacja”.

c) W zakładce „Lot” należy wskazać linię operującą rejsem (Przewoźnika), wskazać lotnisko odlotu, przylotu, datę lotu i numer rejsu. Są to informacje niezbędne do stworzenia właściwego Formularza Reklamacji. NICE FLIGHT zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania wniosków o stworzenie Formularza Reklamacji bez udzielenia wskazanych wyżej informacji.

d) W zakładce „Roszczenie” wymagane jest określenie o jaką formę zadośćuczynienia ubiega się Klient. NICE FLIGHT zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania wniosków o stworzenie Formularza Reklamacji bez udzielenia wskazanych wyżej informacji.

e) W zakładce „Pasażer” Klient zobowiązany jest do wskazania imienia i nazwiska Klienta, adresu e-mail wykorzystywanego do kontaktu oraz powiadamiania o stanie realizowanego zamówienia, numeru telefonu, numeru biletu i/lub numeru rezerwacji. Bez wskazania którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji nie będzie możliwe przejście do kolejnego kroku. Klient ma możliwość złożenia oświadczenia również w imieniu innych osób, jeśli korzystał z usług Przewoźnika razem z innymi osobami (maksymalnie może dodać 6 osób w jednym zgłoszeniu). Warunkami dopuszczalności wspólnej rejestracji zgłoszenia jest odbycie tego samego rejsu oraz istnienie po stronie zgłaszających roszczeń tego samego rodzaju względem Przewoźnika (np.: zgubiony bagaż). W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim Klient dokonuje zaznaczenia pola: „Składam oświadczenie także za inne osoby”. Warunkiem dopuszczalności zgłoszenia Roszczenia w imieniu osób trzecich, jest konieczność udzielenia pełnomocnictwa do złożenia zgłoszenia osobie reprezentującej oraz załączenia kopii pełnomocnictwa w wersji elektronicznej i przesłanie go wraz ze zgłoszeniem. Klient ponosi odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną za rejestrację zgłoszenia w sposób sprzeczny z wolą innych Pasażerów.

f) W zakładce „Płatność” Klient ma obowiązek dokonać płatności w jeden z niżej wskazanych sposobów:

- jeżeli Klient posiada kod rabatowy otrzymany od Partnera, należy wpisać kod w pole oznaczone „Wpisz/wklej kod z kuponu promocyjnego”

Kod rabatowy uprawnia Klienta do złożenia Reklamacji bez opłat.

- jeśli Klient nie otrzymał kodu rabatowego zobowiązany jest do dokonania Płatności.

g) W zakładce „Potwierdzenie”, w celu poświadczenia zgłoszenia Reklamacji, w pole: „Wpisz kod z e-maila którego właśnie do ciebie wysłaliśmy” Użytkownik jest zobowiązany kliknąć w link przesłany w e-mailu bądź skopiować  i wkleić w wyżej wskazane pole 6 znakowy kod.

Po prawidłowym wykonaniu czynności określonych w § 3 pkt 1 a- g na e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca wysłanie Reklamacji do Przewoźnika oraz Stowarzyszenia.

2. FCM zastrzega, że do złożenia Reklamacji niezbędne jest wykonanie czynności określonych w Paragrafie 3 pkt 1 ppkt g. Nie wykonanie czynności wskazanych w  zdaniu poprzednim skutkować będzie brakiem przekazania Reklamacji Przewoźnikowi.

3. FCM zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Reklamacji spowodowane brakiem potwierdzenia Płatności jak również za przekierowanie e-maila wysłanego do Użytkownika przez operatora Płatności lub FCM do folderu „SPAM”.

4. FCM nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Użytkownika. Po dokonaniu płatności, nie ma możliwości edycji Reklamacji. W przypadku gdy Użytkownik dokonuje zgłoszenia kolejnej Reklamacji dotyczącej tego samego lotu, lecz zawierającej prawidłowe (poprawione) dane, zobowiązany jest do uiszczenia kolejnej Opłaty.

Dziękujemy za płatność. Dostęp zostanie przyznany kiedy transakcja zostanie zaksięgowana.Jeśli nie otrzymałeś kodu, wybierz jedną z poniższych metod płatności:Wpisz kod promocyjny otrzymany w firmie lub biurze podróży

5. Utworzenie Konta Użytkownika ma miejsce:

a) w momencie wejścia na Platformę NICE FLIGHT i wypełnienia danych rejestracyjnych Klienta w zakładce (TWOJE KONTO/Zarejestruj się), lub

b) poprzez wypełnienie Formularza Reklamacyjnego bez rejestracji w sposób wskazany w § 3 pkt 1 ppkt a-g.

6. Po utworzeniu Konta Użytkownika w sposób wskazany w § 3 pkt 5 ppkt a i b, na bezpośredni adres uzyskany od Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail wraz z podsumowaniem rejestracji.

7. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia utworzenia Konta Użytkownika  w ciągu trzech dni. Po upływie wyżej wskazanego terminu na jego adres e-mail, w odstępach siedmiodniowych, zostaną wysłane  dwa kolejne przypomnienia o obowiązku aktywacji. W przypadku braku reakcji Klienta w ciągu siedmiu dni od wysłania trzeciego przypomnienia, FCM usuwa jego Reklamację.

8. Jeśli Reklamacja pomyślnie przeszła etap rejestracji oraz została prawidłowo opłacona na adres e-mail Użytkownika zostanie przekazana informacja o wysłaniu zgłoszenia do Przewoźnika ze wskazaniem numeru Reklamacji oraz o przekazaniu jego sprawy do monitoringu Stowarzyszenia.

9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną FCM, bądź pokrytą przez FCM w każdym wypadku skierowania przeciwko FCM jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, w szczególności spowodowane przekazaniem przez niego nieprawidłowych danych lub informacji.

10. W przypadku podania przez Klienta błędnych danych, FCM nie ponosi odpowiedzialności za problemy i niedogodności, które mogą wyniknąć w związku z rozpatrywaniem Reklamacji przez Przewoźnika, co do którego zgłaszana jest Reklamacja. Klient ponosi odpowiedzialność karną za posługiwanie się cudzymi danymi osobowymi w tym dostępem do cudzego konta i posługiwanie się kartą bankową w której posiadanie wszedł w sposób niezgodny z prawem.

11. Klient korzystający z kodu rabatowego na usługi Platformy NICE FLIGHT otrzymanego od Partnera, wyraża jednocześnie zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych Partnerowi, od którego otrzymał ten kod rabatowy.

12. Klient oświadcza, że przekazał dane dobrowolnie oraz że są one prawidłowe, kompletne i prawdziwe.

§4 Monitoring zgłoszenia reklamacyjnego

1. Poprzez akceptację Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przekazanie Reklamacji do monitoringu oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie Szczegółowy regulamin monitoringu Stowarzyszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.przyjaznelatanie.pl.

2. Klient oświadcza, że przekazał Stowarzyszeniu dane dobrowolnie oraz że są one prawidłowe, kompletne i prawdziwe.

§5 Realizacja usługi

1. Po zarejestrowaniu sprawy, FCM informuje Użytkownika, że jego Reklamacja została przekazana do rozpoznania Przewoźnikowi.

2. Klient oświadcza, że poprzez założenie indywidualnego konta na Platformie NICE FLIGHT i poprzez nadanie Reklamacji unikalnego numeru upoważnia FCM do realizacji Umowy. 

3. FCM nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, utracone korzyści lub podobne, w tym między innymi za nieuwzględnienie Roszczenia z powodu upływu terminu przedawnienia w przypadku gdy:

a) Umowa z FCM została rozwiązania;

b) Przewoźnik nie udzielił odpowiedzi na Reklamację;

c) Reklamacja nie została uznana przez Przewoźnika.

4. FCM deklaruje termin dwudziestu jeden dni, liczony od daty wysłania Reklamacji do Przewoźnika, jako termin w którym Przewoźnik powinien potwierdzić otrzymanie zgłoszenia, oddalić zgłoszenie jako bezzasadne, bądź też je odrzucić. Termin powyższy ma również zastosowanie w przypadku pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi. FCM zastrzega, że powyższy termin jest terminem sugerowanym liniom i informacyjnym dla Użytkownika. Użytkownik nie może żądać od FCM odszkodowania, rekompensaty, zwrotu opłaty bądź jakichkolwiek innych należności z tytułu niedochowania tego terminu przez Przewoźnika.

5. W przypadku gdy Reklamacja zostanie odrzucona przez Przewoźnika lub pozostała bez żadnej odpowiedzi przez okres 21 dni, Użytkownik może zdecydować się na rozwiązania proponowane przez eksperta Stowarzyszenia, w tym możliwość skorzystania z oferty Partnerów Umowy FCM,  takich jak Kancelaria Adwokacka bądź Kancelaria Radcy Prawnego.

6. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od FCM ofert Partnerów Umowy mających na celu sprawniejsze rozwiązanie sporu.

7. Klient ma możliwość samodzielnego zakończenia złożonej Reklamacji. W tym celu należy wejść do zakładki „Finalizacja”, a następnie wybrać opcję/zaznaczenie ze wskazaniem czy Reklamacja została zakończona pozytywnie bądź negatywnie. Samodzielne zakończenie Reklamacji może mieć miejsce gdy:

a) Przewoźnik pozytywnie rozpatrzył roszczenie Użytkownika, a ten uznał sprawę za zakończoną;

b) Użytkownik uzyskał negatywne rozpatrzenie Reklamacji przez Przewoźnika i nie zamierza podejmować dalszych działań w celu wyegzekwowania Roszczenia;

c) Użytkownik nie zamierza dochodzić swojego Roszczenia z innych powodów.

8. FCM ma możliwość zakończenia Reklamacji w sytuacji gdy :

a) Przewoźnik pozytywnie rozpatrzył Reklamację, a Użytkownik uznał sprawę za zakończoną;

b) Użytkownik uzyskał negatywne rozpatrzenie Reklamacji i nie zamierza podejmować dalszych działań w celu jego wyegzekwowania;

c) Użytkownik pomimo dwukrotnego wezwania przez FCM lub Partnerów nie podejmuje żadnych działań przez okres co najmniej 30 dni licząc od dnia wysłania pierwszego wezwania.

9. W przypadku opisanym w §5 ust 8. pkt c, Użytkownik na podany adres e-mail, otrzyma wiadomość z informacją, że jego sprawa została zamknięta z uwagi na brak podjęcia działań wskazanych w korespondencji e-mail kierowanej do niego. Konto Użytkownika pozostaje aktywne umożliwiając ponowne zgłoszenie Reklamacji.

§6 Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie usług bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

2. Formularz odstąpienia od Umowy dostępny jest w formie załącznika do Regulaminu. Zawiera on oznaczenie nazwy oraz adres siedziby FCM.

3. Użytkownik może również poinformować FCM o zamiarze odstąpienia od Umowy w terminie wskazanym w §6 ust.1  poprzez wejście w zakładkę/opcję: „Usuń konto”. Zaznaczenie tej opcji, nie zwalnia Użytkownika z przesłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zgodnego z załącznikiem do Regulaminu.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wykonanie Umowy, tj. przekazanie Reklamacji Przewoźnikowi do rozpoznania, następuje w chwili dokonania Opłaty.

§7 Rozwiązanie umowy

1. Umowa ulega rozwiązaniu gdy Przewoźnik uwzględnił Reklamację, oferta Rekompensaty została przedstawiona Użytkownikowi, a ten zaakceptował jej warunki.

2. FCM jest uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zachowania Użytkownika, sprzecznego z dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

3. W przypadku przekazania nieprawidłowych danych lub informacji FCM będzie uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

4. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie jej trwania poprzez usunięcie swojego Konta Użytkownika. Usunięcie konta polega na tym, że:

a) Użytkownik loguje się na Internetowej Platformie Reklamacyjnej do Rozwiązywania Sporów NICE FLIGHT używając swojego loginu i hasła, a następnie wybiera menu „Twoje Konto” i wchodzi w zakładkę „Twoje e-reklamacje”.

b) Użytkownik zostanie przeniesiony do listy swoich spraw, gdzie poprzez zaznaczenie opcji „Usuń konto” wyraża wolę rozwiązania Umowy.

c) Przed usunięciem Konta, Użytkownik ma ostatnią możliwość pobrania historii swojej korespondencji z Przewoźnikiem. Jednocześnie poprzez usunięcie konta i zaakceptowanie Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że nie będzie miał żadnych przyszłych roszczeń wobec FCM mających na celu uzyskanie swojej korespondencji.

d) Użytkownik ostatecznie potwierdza wolę rozwiązania Umowy poprzez zaznaczenie opcji „Akceptuję regulamin usługi, w tym zapisy o usuwaniu konta”.

e) Konto zostanie zlikwidowane w momencie kliknięcia przycisku „Usuń konto” i Klient bezpowrotnie utraci do niego dostęp. W przypadku ponownego skorzystania z usług Internetowej Platformy Reklamacyjnej do Rozwiązywania Sporów NICE FLIGHT będzie możliwa rejestracja pod poprzednim adresem e-mail.

f) Klient przyjmuje do wiadomości, że po likwidacji Konta Użytkownika jego dane związane z Reklamacją nie będą dostępne na Internetowej Platformie Reklamacyjnej do Rozwiązywania Sporów NICE FLIGHT.

§8 Reklamacja

1. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące usług świadczonych na Internetowej Platformie Reklamacyjnej do Rozwiązywania Sporów NICE FLIGHT należy zgłosić poprzez wejście do menu „Twoje Konto”, a następnie kliknięcie na zakładkę „Reklamacja e-usługi”, w ciągu dwóch miesięcy od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.

2. Klient przy składaniu reklamacji zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz dokładnego opisania przyczyny reklamowania usługi. O poprawnym złożeniu reklamacji Klient zostanie zawiadomiony poprzez wysłanie automatycznego potwierdzenia na adres e-mail podany przy zgłoszeniu reklamacji.

3. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również zawierające nieprawidłowe, bądź niepełne dane wymienione w ust. 2 powyżej nie będą uwzględniane.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez FCM w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przy zgłoszeniu reklamacji.

§9 Dane osobowe

1. Klient poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych FCM, tj. FC Management Sp. z o. o., ul. Łętowskiego 20, 40- 648 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000462256, NIP: 9542743110, REGON 243261956, zawartych w formularzu obejmującym opinię o usłudze lotniczej i/lub wniosek o udzielenie porady, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wszystkie gromadzone dane będą wykorzystane w zakresie niezbędnym do realizacji usługi oraz w przyszłości, w tym do przekazania informacji o prawach pasażera oraz wskazania możliwości rozwiązania zaistniałego problemu. Klient poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych i ich przetwarzanie przez podmioty współpracujące z FCM także w  celach marketingowych, handlowych. Informacje dotyczące poszczególnej sprawy, w formie anonimowej, mogą być zachowane dla celów statystycznych.

2. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawy lub usunięcia jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. FCM przekaże dane osobowe osobom trzecim wyłącznie z uwzględnieniem warunków wymienionych poniżej:

a) Jeżeli Klient wyraził na to zgodę.

b) Jeżeli służy to celowi  bezpośrednio związanemu z celem, dla którego dane osobowe zostały otrzymane.

c) Jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa bądź FCM została do tego zobowiązana przez sąd, organy wymiaru sprawiedliwości lub organy administracji samorządowej bądź państwowej.

d) Jeżeli służy to zapobieżeniu nadużyciom lub dokonywaniu innych niedozwolonych czynów, takich jak umyślne ataki, w celu zapewnienia ochrony danych.

4. Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo do umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na jego szczególną sytuację. Ponadto na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi.

§10 Odpłatność usługi

1. Rejestracja (utworzenie Konta Użytkownika) na platformie NICE FLIGHT jest bezpłatna.

2. Złożenie Reklamacji Przewoźnikowi za pośrednictwem platformy NICE FLIGHT jest odpłatne.

3. FCM informuje, że Opłata jest pobierana za wykonanie Umowy tj. usługi polegającej na przekazaniu Reklamacji Przewoźnikowi. Odrzucenie Reklamacji na skutek podania błędnych danych przez Klienta w Formularzu Rejestracji bądź danych wskazanych w § 3 pkt 1 a-e niniejszego Regulaminu nie rodzi obowiązku zwrotu Opłaty. W przypadku złożenia ponownej Reklamacji dotyczącej tego samego Roszczenia, Klient jest zobowiązany do wniesienia nowej Opłaty. Użytkownik nie może domagać się zaliczenia ani zwrotu opłaty uiszczonej przy zgłoszeniu poprzedniej Reklamacji.

4. Wysokość Opłaty za złożenie Reklamacji za pośrednictwem Platformy NICE FLIGHT, przekazanie Reklamacji do monitoringu ekspertowi Stowarzyszenia wynosi 40,00 złotych (w tym VAT).

5. Złożenie Reklamacji może być bezpłatne. Warunkiem złożenia Reklamacji bez konieczności ponoszenia Opłaty jest uzyskanie kodu rabatowego od Partnera FCM.

6. Użytkownik nie może żądać od FCM zwrotu opłaty bądź jakichkolwiek innych należności z tytułu oddalenia jego Reklamacji, jak również w przypadku niedotrzymania przez Przewoźnika sugerowanych terminów rozpoznania Reklamacji.

7. W przypadkach opisanych w § 7 pkt 2- 5, FCM nie jest zobowiązane do zwrotu Opłaty.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie, ewentualne spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez FCM na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

2. W przypadku gdyby którekolwiek postanowienia niniejszych warunków umowy były lub stały się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej www.niceflight.pl i znosi wszystkie wcześniej obowiązujące postanowienia w tym przedmiocie.

4. Obowiązujący Regulamin dostępny jest na stronie www.niceflight.pl.

5. FCM zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowego, o czym powiadomi Klienta poprzez publikację na stronie www.niceflight.pl. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie w dniu publikacji na stronie www.niceflight.pl, a Klient informowany jest o nich za pośrednictwem skrzynki e-mail.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.) , przepisy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964 Nr. 16 poz. 93 z pózn. zm.).

7. W sprawach dotyczących Płatności, realizowanych przez Pośrednika, do wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Klientem a Pośrednikiem umowy, zastosowanie mają postanowienia Regulaminów i przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących tych usług w tym Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 roku ( Dz.U. z 2011 Nr 100 poz.1175 z pozn. zm.)

Data wejścia w życie niniejszego Regulaminu:  28 września 2015r