Poradnik pasażera - Dokumenty

W trakcie podróży samolotem bez względu na to, czy lot odbywa się wewnątrz granic RP czy też poza nimi każdy pasażer niezależnie od wieku zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu tożsamości, który pozwoli odpowiednim służbom pracującym na lotnisku na identyfikację osoby. W świetle polskich regulacji takimi dokumentami są ważny paszport lub dowód osobisty.

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość posiadacza, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy. Więcej informacji dotyczących wydania dowodu osobistego znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW). 

Dokument paszportowy (w tym m.in. paszport zwykły, paszport tymczasowy) jest dokumentem poświadczającym obywatelstwo polskie, tożsamość jego posiadacza oraz uprawniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą (zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak i w państwach trzecich). Szczegółowe informacje na temat uregulowań prawnych dotyczących wydawania paszportów znajdują się na stronie MSW.

Osoby małoletnie podróżujące w ruchu krajowym lub wewnątrz strefy Schengen Wskazane jest, aby osoby małoletnie podróżujące drogą lotniczą wewnątrz kraju lub w ruchu tzw. wewnątrz schengeńskim posiadały przy sobie dokument mogący potwierdzić ich tożsamość, tj. np. dowód osobisty. Poświadczenie tożsamości pasażera w transporcie lotniczym wynika ze standardów ochrony w lotnictwie cywilnym i jest warunkiem niezbędnym do potwierdzenia u niektórych przewoźników lotniczych, że osoba wchodząca na pokład samolotu jest tą samą osobą, której dane widnieją na posiadanym przez nią bilecie lotniczym i karcie wstępu do samolotu.

Osoby małoletnie podróżujące w ruchu międzynarodowym Zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego ustanawiającymi zasadę „1 osoba = 1 dokument podróży”, osoby małoletnie zamierzające podróżować w ruchu międzynarodowym powinny w tym celu posiadać własny dowód osobisty lub paszport.

Wiza Przy przekraczaniu granic niektórych państw obywatel RP zobowiązany jest do posiadania wizy. Ambasady poszczególnych państw oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych udzielają stosownych informacji na temat wymogów wizowych.

Przed rozpoczęciem podróży poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się wcześniejsze uzyskanie informacji na temat wymogów dot. warunków wjazdu i pobytu obywateli polskich do kraju, który planuje się odwiedzić. Lista państw oraz warunki wjazdu i pobytu, w tym także w zakresie obowiązku wizowego znajdują się na stronie MSW.

Dodatkowo dla ułatwienia poniżej przygotowaliśmy listę potrzebnych dokumentów, o których warto pamiętać przed planowaną podróżą. Zachęcamy do skorzystania z niej by sprawdzić, czy mamy przy sobie wszystkie najważniejsze dokumenty przez udaniem się na lotnisko!

 • bilet elektroniczny – wydrukowany dokument, który przesyłany jest w postaci pliku na adres e-mail po dokonaniu rezerwacji. Gdy nie ma możliwości wydrukowania biletu elektronicznego, należy zapisać dane lotu i numer rezerwacji na kartce lub w telefonie. 
 • karta pokładowa – w przypadku odprawy online należy ją wydrukować i zabrać ze sobą na lotnisko.
 • dokumenty osobiste – ważny dowód osobisty i/lub prawo jazdy.
 • paszport (niezbędny w przypadku podróży zagranicznych) - powinien być nieuszkodzony, z terminem ważności co najmniej 3 miesiące dla od daty przylotu w przypadku krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • wiza (jest wymagana w przypadku podróży do niektórych krajów) - musi mieć odpowiedni rodzaj i ważność.
 • wydrukowana polisa ubezpieczeniowa – jeżeli przed lotem dokonało się zakupu ubezpieczenia.
 • zaświadczenie o odbyciu szczepień – w przypadku wylotu do krajów, w których są one obowiązkowe.
 • zaświadczenie o możliwości odbycia podróży przez kobietę ciężarną.
 • paszport dla zwierzęcia i zaświadczenie od weterynarza – w przypadku przewozu zwierząt.
 • zlecenie przewozu dziecka od linii lotniczych – przy przewozie dziecka bez opieki osoby dorosłej, jest ono zwykle dodatkowo płatne. 
 • dokumenty lekarskie (w przypadku osób chorych lub przyjmujących leki) potwierdzające chorobę i brane lekarstwa.